ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ HIT 88.9 Διαγωνισμός «Η ΦΡΑΣΗ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΕΙ» (και τροποποιήσεις 09-07, 29-08-2018, 01-10-2018, 16-10-2018, 28-11-2018, 21-12-2018, 08-02-2019, 30-04-2019, 24-07-2019)

1] Αντικείμενο του Διαγωνισμού: Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «FRONTSTAGE ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε», (εφεξής η «διοργανώτρια») διοργανώνει μέσω τηλεφωνικών κλήσεων στο πλαίσιο προβολής της εταιρικής της εικόνας διαγωνισμό με τίτλο «HIT Διαγωνισμός Η ΦΡΑΣΗ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΕΙ», ο οποίος θα διενεργηθεί μέσω τηλεφωνικών κλήσεων που θα γίνονται από την διοργανώτρια και θα αφορά στον Ραδιοφωνικό Σταθμό  HiT 88.9

2] Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα.

3] Εξαιρούνται της συμμετοχής στον διαγωνισμό και εμπίπτουν στους ανωτέρω περιορισμούς οι μέτοχοι, μέλη διοίκησης και οι εργαζόμενοι της Frontstage Ψυχαγωγική, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, οι σύζυγοι καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

4] Διαδικασία Συμμετοχής στο Διαγωνισμό: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας.

4.1.Οι παραγωγοί του ραδιοφωνικού σταθμού από τις 9πμ μέχρι τις 8 μμ, θα καλούν τυχαία σε τηλεφωνικούς αριθμούς συνδρομητών κινητής ή και σταθερής τηλεφωνίας (συμμετέχοντες) κατόπιν ελέγχου συμβατότητάς τους με το αρχείο του Μητρώου 11, το οποίο επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η επιλογή των αριθμών θα γίνεται από ηλεκτρονικό-υπολογιστικό σύστημα κατά τρόπο τυχαίο με τη χρήση προγράμματος excel .

Εφόσον απαντηθεί η κλήση, ο ραδιοφωνικός παραγωγός θα κάνει συγκεκριμένη ερώτηση γνώσης στον συμμετέχοντα, ενδεικτικά του τύπου «ποια είναι η φράση που πληρώνει;», ή άλλη σχετική. Για κάθε κλήση που δεν απαντάται θα γίνεται επόμενη μέχρι την ανεύρεση συμμετέχοντα. Η επιλογή των αριθμών που θα καλούνται να γίνεται πάντοτε με τον ίδιο κατά τα ανωτέρω περιγραφόμενο τυχαίο τρόπο.

4.2. Οι κλήσεις θα γίνονται εκτός αέρα, κατά την χρονική διάρκεια των ραδιοφωνικών προγραμμάτων.  Κάθε κλήση, κατόπιν ενημέρωσης και λήψης της συναίνεσης του συμμετέχοντα, θα καταγράφεται για λόγους διασφάλισης της διαδικασίας του διαγωνισμού. Εφόσον δηλωθεί από τον καλούμενο ότι δεν επιθυμεί να συμμετάσχει τότε διαγράφεται οριστικά η κλήση από το συγκεκριμένο αρχείο και ο συγκεκριμένος αριθμός δεν ξανακαλείται για όλη τη διάρκεια διενέργειας του διαγωνισμού.

Εάν ο συμμετέχων δώσει την απάντηση: «HIT 88.9 ΟΛΑ ΤΑ HiT » και με την ακόλουθη προφορά: ΧΙΤ ΟΚΤΩ ΟΚΤΩ ΕΝΝΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΧΙΤ, κερδίζει χρηματικό ποσό συγκεκριμένου ύψους που θα έχει καθοριστεί κάθε φορά με ειδικότερη ανακοίνωση από την εταιρεία μέσω των παραγωγών του ραδιοφωνικού σταθμού HΙT 88.9.

4.3. Η αναγγελία κάθε νικητή θα γίνεται ζωντανά κατά τη διάρκεια της εκπομπής του εκάστοτε παραγωγού. Σε κάθε αναγγελία νικητή δεν θα δημοσιοποιούνται στοιχεία της ταυτότητας του πέρα από το μικρό του όνομα.

4.4. Η διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να τηρεί αρχείο καταγεγραμμένων συνομιλιών με συμμετέχοντες, χωρίς καταγραφή και αποθήκευση οιουδήποτε στοιχείου από το οποίο θα μπορούσε να προκύψει αναγνώριση ή ταυτοποίηση του συμμετέχοντος με συγκεκριμένο πρόσωπο (με διασφάλιση πλήρους ανωνυμίας) και να ανακοινώνει και αναπαράγει κατά τη διάρκεια ζωντανής ροής του προγράμματος του ραδιοφωνικού σταθμού όλες ή μέρος των κλήσεων που κάνουν οι παραγωγοί, επιτυχείς και μη επιτυχείς, προς συμμετέχοντες

4.5. Ο αριθμός των νικητών καθόλη τη διάρκεια του διαγωνισμού καθορίζεται από τον αριθμό των επιτυχών απαντήσεων που θα λαμβάνονται κατά την διάρκεια των κλήσεων που θα γίνονται σε ημερήσια βάση από τους παραγωγούς του ραδιοφωνικού σταθμού.

5] Η διάρκεια του διαγωνισμού έχει οριστεί για την χρονική περίοδο από 29/05/2018 μέχρι την 31/08/2018.

6] Η διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς να επηρεάζεται η εφαρμογή των παρόντων όρων, να μεταθέσει, τροποποιήσει, ακυρώσει την διεξαγωγή της προαναφερθείσας διαδικασίας επιλογής καθώς και να μεταβάλει την ημέρα ή/και την ώρα ή/και τον τόπο αυτής, με ανακοίνωση που θα καταχωρήσει στην ιστοσελίδα του Ρ/Σ  (www.hit889.gr) και στην ιστοσελίδα του Ρ/Σ (https://www.facebook.com/hit889.gr/?fref=ts ) στο Facebook

7] Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές όσων έχουν συναινέσει να συμμετάσχουν στις τηλεφωνικές κλήσεις, κατά τα ανωτέρω.

8] Η καταβολή του ποσού που θα κερδίζει κάθε νικητής, όπως αυτό θα ανακοινώνεται κάθε φορά με νεότερη ανακοίνωση της διοργανώτριας στον ραδιοφωνικό σταθμό,  θα γίνεται αποκλειστικά και μόνον με κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό που θα έχει προηγουμένως κοινοποιήσει ο ίδιος στη διοργανώτρια, σύμφωνα με την εδώ αναφερόμενη διαδικασία. Η διοργανώτρια δεν υποχρεούται να καταβάλει το χρηματικό ποσό του επάθλου στην περίπτωση που δεν υφίσταται τραπεζικός λογαριασμός ή δεν έχουν κοινοποιηθεί στην διοργανώτρια εταιρεία, τα στοιχεία αυτού.

9] Οι εκάστοτε νικητές θα ενημερώνονται μέσω επικοινωνίας στο κινητό ή στο σταθερό τηλέφωνο που θα έχουν δηλώσει κατά την κατά τα ανωτέρω επικοινωνία τους και θα κληθούν να στείλουν ηλεκτρονικά τα απαραίτητα προσωπικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο,  αριθμό δελτίου ταυτότητας, πλήρη διεύθυνση) καθώς και (υποχρεωτικά) πλήρη στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού με σκοπό την ταυτοποίησή τους και εν συνεχεία παράδοση, κατά τα ανωτέρω, του δώρου στον νικητή. Η διοργανώτρια, κατά την επικοινωνία με το νικητή μπορεί να ζητά οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία κρίνει απαραίτητα για την πιστοποίηση της ταυτότητας του νικητή – τελικού αποδέκτη του δώρου.

9.1 Το δώρο θα κατοχυρώνεται από το νικητή με την επίδειξη (ή, κατόπιν συνεννόησης, με την αποστολή νομίμως επικυρωμένου αντιγράφου) της ταυτότητας του ή του εν ισχύ διαβατηρίου του στην διοργανώτρια καθώς και την επιτυχή και με πληρότητα αποστολή των στοιχείων που περιγράφονται στην ανωτέρω παράγραφο.

9.2 Πριν από την παραλαβή του δώρου του, ο νικητής υποχρεούται να συμπληρώσει και υπογράψει την Δήλωση Αποδοχής Δώρου, προσκομίζοντας και επιδεικνύοντας την αστυνομική ταυτότητά του ή το εν ισχύ διαβατήριο του. Η διοργανώτρια δικαιούται να ζητήσει  οποιαδήποτε έγγραφα είναι απαραίτητα για την ταυτοποίηση του νικητή και εάν από τα έγγραφα δεν προκύπτει ο νικητής, τότε δικαιούται να απονείμουν το δώρο κατά την απόλυτη κρίση της, απαλλασσόμενης οιασδήποτε υποχρέωσης ή και ευθύνης της έναντι των άλλων προσώπων/συμμετεχόντων.

10] Τo δώρo του διαγωνισμού είναι χρηματικό, όπως αυτό προσδιορίζεται από την διοργανώτρια και ανακοινώνεται κάθε φορά από τους παραγωγούς της, υπόκειται σε φόρους και νόμιμες κρατήσεις (μεικτό), απολύτως προσωπικό, δεν μετατίθεται χρονικά, και δεν ανταλλάσσεται με άλλα δώρα. Η συμμετοχή και/ή η απονομή του δώρου μπορεί να ακυρωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της παράδοσης, για τους εξής λόγους:

(α) σε περίπτωση που ο συμμετέχων ή και νικητής, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

(β) λόγω κωλύματος του συμμετέχοντος βάσει των όρων του διαγωνισμού.

(γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους.

(δ) μη προσκόμιση ταυτότητας ή εν ισχύ διαβατηρίου ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου  που θα ζητηθεί για ή κατά την παράδοση του δώρου.

(ε) λόγω ανικανότητας δικαιοπραξίας του συμμετέχοντα.

(στ) σε περίπτωση που ο νικητής, για οποιονδήποτε λόγο, δεν υπογράψει τη σχετική δήλωση αποδοχής δώρου.

11] Η διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του διαγωνισμού κατά την κρίση της, καθώς και να μεταβάλλει τους όρους, το δώρο, και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή/και να ματαιώσει τον διαγωνισμό, με σχετική ανακοίνωση που μπορεί να αναρτήσει μέχρι την καθορισμένη ώρα διεξαγωγής της διαδικασίας επιλογής στη σελίδα www.hit889.gr και στη σελίδα https://www.facebook.com/hit889.gr/?fref=ts στο Facebook. Στις περιπτώσεις αυτές η διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων ή και οιουδήποτε τρίτου αναφορικά με τις ενέργειες αυτές. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών.

12] Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Frontstage Ψυχαγωγική και του HIT 88.9

13] Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων σε δίκτυο κινητής και σταθερής τηλεφωνίας με δικά τους τεχνικά μέσα, καθώς και την εξασφάλιση από εκείνους και μόνον ενεργούς σύνδεσης. Η διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας ή την παροχή οιασδήποτε σχετικής διευκόλυνσης. Επίσης προϋποθέτει την ύπαρξη και πρόσβαση σε ενεργό δίκτυο πρόσβασης τον Internet και αντίστοιχα στην ιστοσελίδα της διοργανώτριας στο Facebook και ειδικότερα στην αναφερόμενη ανωτέρω διεύθυνση αυτού που διατηρείται η ιστοσελίδα της, καθώς και στην εταιρική κατά τα ανωτέρω ιστιοσελίδα της, ώστε να ενημερώνεται για τους όρους του παρόντος διαγωνισμού και τυχόν αλλαγές ή και τροποποιήσεις αυτών έγκαιρα. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της προωθητικής ενέργειας επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και οι εταιρείες δεν ευθύνονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.

Οι παίκτες ταυτόχρονα με τη συμμετοχή τους τεκμαίρεται ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους εγγραφής του Facebook , και τους όρους του διαγωνισμού, παραιτούμενοι από κάθε τυχόν αποζημιωτική ή άλλη αξίωση τους έναντι της Frontstage Ψυχαγωγική Α.Ε. σχετικά με την διενέργεια του διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Frontstage Ψυχαγωγική δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε τυχόν διακοπή πρόσβασης στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού στο Facebook με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του διαγωνισμού ή τυχόν ακύρωσης ή αδυναμίας συμμετοχής σε αυτόν.

14] Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό και οι νικητές συναινούν και αποδέχονται το δικαίωμα της Frontstage Ψυχαγωγική να ανακοινώσει τα ονόματα του νικητή/των νικητών και τυχόν συνοδού του στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, κινηματογράφου καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET -συμπεριλαμβανομένων των social media), να μεταδώσει  οπτικοακουστικό υλικό και να δημοσιεύσει φωτογραφίες από την διαδικασία του διαγωνισμού και την παράδοση του δώρου  και εν γένει για διαφημιστικούς σκοπούς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος χωρίς άλλη απαίτηση. Για το σκοπό αυτό ο νικητής δηλώνει με το παρόν ότι σε περίπτωση που ζητηθεί θα πρέπει να υπογράψει τόσο αυτός όσο και ο συνοδός του ειδική φόρμα συναίνεσης αποδεχόμενοι τα αναφερόμενα στο παρόν άλλως το δώρο ακυρώνεται και δεν του αποδίδεται, αζημίως για την διοργανώτρια, σε κάθε δε περίπτωση παραιτούνται από κάθε σχετικό δικαίωμα.

15] Η ευθύνη της διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του δώρου.

16] Ο κάθε συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή δήλωση  των στοιχείων του. Ελλιπής, μη ορθή ή μη αληθής δήλωση παρέχει δικαίωμα στην διοργανώτρια να τον αποκλείσει από το διαγωνισμό, σε κάθε στάδιο διενέργειας αυτού, και την απαλλάσσει από την υποχρέωση να του αποδώσει οιοδήποτε προβλεπόμενο δώρο.

17] Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της διοργανώτριας. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνιστά ρητή εκ μέρους του συμμετέχοντα δήλωση συγκατάθεσης κατά την έννοια του ν. 2472/1997, όπως ισχύει, για την τήρηση των στοιχείων του και γνωστοποίησης αρχείου από την Frontstage Ψυχαγωγική στην Αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων. Στα πλαίσια της παρούσας ενέργειας/διαγωνισμού και για τις ανάγκες διεξαγωγής του, η Frontstage Ψυχαγωγική, νομιμοποιείται να επεξεργαστεί τα στοιχεία των συμμετεχόντων (ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου, τηλέφωνο κ.λπ.)  Η Frontstage Ψυχαγωγική θα διατηρήσει τα στοιχεία αυτά για τους σκοπούς της ενέργειας/διαγωνισμού καθώς για διαφύλαξη των δικαιωμάτων των συμμετεχόντων που θα έχουν αναδειχθεί νικητές  μέχρι  το ανώτατο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. . Μετά δε την παράδοση του δώρου, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Όρους, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται. Επίσης, οι νικητές με το παρόν παρέχουν τη συναίνεση και έγκριση τους προς την Frontstage Ψυχαγωγική για χρήση των προσωπικών τους στοιχείων (ονοματεπώνυμο /ηλεκτρονική διεύθυνση), καθώς και των οποιωνδήποτε αρχείων προβολής (βίντεο, φωτογραφίες, κ.τ.λ) που θα δημιουργηθούν κατά την παραλαβή του δώρου, προς το σκοπό της δημοσιοποίησης του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του. Οι συμμετέχοντες έχουν όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται τόσο στον ν. 2472/97, όπως αυτός ισχύει, καθώς και όσα προβλέπονται ειδικά αναφορικά με την προστασία των φυσικών προσώπων από την διαχείριση προσωπικών δεδομένων τους στον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679, και δικαιούνται να ζητήσουν οποτεδήποτε την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους από το τηρούμενο αρχείο και διακοπή οποιασδήποτε επικοινωνίας μαζί τους, αποστέλλοντας γραπτή αίτησή τους προς  την εταιρεία «την Frontstage Ψυχαγωγική Α.Ε.» (Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 89, Χαλάνδρι).

18] Οι παρόντες αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό καθώς και κάθε τροποποίηση αυτών και κάθε σχετική ανακοίνωση, βρίσκονται αναρτημένοι στη σελίδα του «HiT 88.9» στο Facebook και στη σελίδα www.hit889.gr . Για τυχόν διευκρινίσεις ή και πληροφορίες αναφορικά με τον διαγωνισμό, ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνεί με την διοργανώτρια  στον τηλεφωνικό αριθμό 2130700805.

19] Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από τον παρόντα διαγωνισμό αρμόδια δικαστήρια ορίζονται τα δικαστήρια Αθηνών.

Ανακοίνωση 09-07-2018
Για το διάστημα 10/07/2018 – 27/07/2018, οι νικητές του διαγωνισμού μπαίνουν αυτομάτως στην κλήρωση για μια εκδρομή στην Αστυπάλαια με όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον Hit 88.9 (ακτοπλοϊκά εισιτήρια, 3 διανυκτερεύσεις και ενοικίαση οχήματος). Ο νικητής θα προκύψει από κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί μέσω του https://www.random.org/ (Randomness and Integrity Services Ltd., Premier Business Centres, 8 Dawson str. Dublin) και θα ενημερωθεί τηλεφωνικά από τον σταθμό την Παρασκευή 27/07/2018.

Τροποποίηση της 29-08-2018
Καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού ορίζεται η 31-10-2018

Τροποποίηση της 01-10-2018

Για το διάστημα 01/10/2018 – 26/10/2018,οι πρώτοι δύο νικητές του διαγωνισμού κάθε εβδομάδας κερδίζουν ένα δωρεάν δείπνο για δύο άτομα(επιλογή απο προκαθορισμένα μενού, χρήση δωρεάν δείπνου, Δευτέρα εως και Παρασκευή, ώρες 14.00 με 18.00 ) στο εστιατόριο ΜΑΝΙ – ΜΑΝΙ( Φαλήρου 10, Μακρυγιάννη, Ακρόπολη) με όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον Hit 88.9 . Οι νικητές θα ενημερωθούν τηλεφωνικά από τον σταθμό.

Τροποποίηση της 16-10-2018
Καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού ορίζεται η 31-12-2018

Ανακοίνωση της 28-11-2018

Για το διάστημα 28/11/2018 – 21/12/2018, οι νικητές του διαγωνισμού κάθε εβδομάδας κερδίζουν και ένα δωρεάν δείπνο για 2 άτομα (επιλογή από προκαθορισμένα μενού, χρήση δωρεάν δείπνου από Δευτέρα έως και Παρασκευή, ώρες 14.00 με 17.00 ) στο εστιατόριο ΜΑΝΙ – ΜΑΝΙ ( Φαλήρου 10, Μακρυγιάννη, Ακρόπολη) με όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον Hit 88.9 . Οι νικητές θα ενημερωθούν τηλεφωνικά από τον σταθμό.

Τροποποίηση της 21-12-2018
Καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού ορίζεται η 28-02-2018

Τροποποίηση της 08-02-2019
Καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού ορίζεται η 31-05-2019

Ανακοίνωση της 19-02-2019

Για το διάστημα 19/02/2019 – 12/03/2019, οι νικητές του διαγωνισμού κάθε εβδομάδας κερδίζουν και ένα δωρεάν δείπνο για 2 άτομα (επιλογή από προκαθορισμένα μενού, χρήση δωρεάν δείπνου από Δευτέρα έως και Παρασκευή, ώρες 14.00 με 17.00 ) στο εστιατόριο ΜΑΝΙ – ΜΑΝΙ ( Φαλήρου 10, Μακρυγιάννη, Ακρόπολη) με όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον Hit 88.9 . Οι νικητές θα ενημερωθούν τηλεφωνικά από τον σταθμό.

Τροποποίηση της 30-04-2019
Καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού ορίζεται η 31-07-2019

Τροποποίηση της 30-04-2019
Καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού ορίζεται η 31-07-2019

Τροποποίηση της 24-07-2019
Καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού ορίζεται η 31-10-2019